Toertocht 25 mei 2019: Algemene voorwaarden

Op zaterdag 25 mei 2019 organiseert Roompot – Charles Cycling Team vanuit de overkoepelende organisatie Stichting Orange Cycling (hieronder vernoemd als ‘Orgnaisator’) een fietstoertocht voor fans en sympathisanten over drie afstanden (45 km, 100 km en 130 km) aan het Roompot Beach Resort in Kamperland (Zeeland) waar de start- en aankomstplaats is gelegen (hieronder vernoemd als ‘Toertocht’).

 • De inschrijving voor de Toertocht dient te gebeuren via het inschrijfformulier op de webpagina www.roompot-charles.com/toertocht en/of op het door de Organisator verstrekte inschrijfformulier op de dag van de Toertocht. Als bewijs van inschrijving geldt het deelnamebewijs.
 • De inschrijving tot deelname aan de Toertocht staat open voor leeftijden uitsluitend vanaf acht (8) jaar.
 • Indien ingeschrevenen verhinderd zijn aan de Toertocht deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld, indien van toepassing, niet gerestitueerd.
 • Deelnemers aan de Toertocht zijn verplicht de voor iedere fietser geldende verkeersregels in acht te nemen en niet beperkt tot het gestelde in de Wegenverkeerswet. De deelnemers hebben geen bijzondere rechten. Alle aanwijzingen van de politie en de bij de Organisator betrokken verkeersregelaars dienen strikt te worden opgevolgd. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te rijden.
 • De fietsen van de deelnemers aan de Toertocht dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van bromfietsen is niet toegestaan.
 • Het is nadrukkelijk verboden door ongepaste luidruchtigheid en/of ongemanierd optreden anderen te hinderen tijdens de Toertocht. Overtredingen kunnen uitsluiting tot gevolg hebben.
 • Deelnemers aan de Toertocht doen bij voorbaat afstand van alle aanspraken die zij tegenover de organisatie van de Toertocht zouden kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaak ook ontstaan, en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen die het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten als bijvoorbeeld de ontvangst vooraf en de aanmelding in het fandorp in Kamperland en de overige activiteiten op het terrein en de evenementen in overige stands.
 • Deelnemers aan de Toertocht verklaren bij inschrijving in goede gezondheid te zijn en onder eigen verantwoordelijkheid aan de Toertocht deel te nemen.
 • Deelnemers aan de Toertocht kunnen uitsluitend tijdens het evenement, met de start en finish inbegrepen, een beroep doen op de pechservice en medische dienst die de organisatie ter beschikking heeft. Het reizen van en naar het evenement is hierbij echter uitgesloten.
 • Deelnemers aan de Toertocht verlenen bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond de Toertocht gemaakte foto- en videomateriaal en dergelijke waarop zij zichtbaar zijn.
 • Tijdens de Toertocht zullen renners en ploegleiders aangesloten bij Roompot – Charles Cycling Team aanwezig zijn. Als, omwille van welke reden dan ook, bepaalde renners en ploegleiders niet mee kunnen delen of niet aanwezig kunnen zijn aan de Toertocht, kunnen ingeschrevenen of andere belanghebbenden uit dien hoofde geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van de inschrijfkosten bij de Organisator.
 • Wanneer naar het oordeel van de Organisator bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken de Toertocht geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, kunnen ingeschrevenen of andere belanghebbenden uit dien hoofde geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van de inschrijfkosten.
 • De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle uitgaande communicatie over de Toertocht via derden (sponsors, media en andere belanghebbenden).
 • Tenzij anders vermeld zijn de op deze pagina genoemde voorwaarden van toepassing op alle (korting)acties en/of (sponsor)aanbiedingen.
 • (Korting)acties en/of (sponsor)aanbiedingen zijn niet van toepassing op reeds ingeschreven deelnemers.
 • Er vindt geen restitutie plaats op reeds betaalde inschrijfkosten.

 

Toertocht 25 mei 2019: Privacyverklaring

In het kader van de Toertocht legt de Organisator, Stichting Orange Cycling, bepaalde gegevens van deelnemers vast: naam, adres, e-mailadres, adres. De Organisator verkrijgt deze persoonsgegevens via het inschrijfformulier op de webpagina www.roompot-charles.com/toertocht en/of op het door de Organisator verstrekte inschrijfformulier op de dag van de Toertocht. Die gegevens kunnen worden opgenomen in de databank van de Organisator, zonder eindtermijn.

 • De Organisator gebruikt deze gegevens om deelnemers op de hoogte te houden van hun inschrijving aan de Toertocht en alle mogelijke communicatie rond de Toertocht (wijzigingen, eventuele annulatie, enz.). De Organisator zal na de Toertocht de gegevens bijhouden om deelnemers op de hoogte te houden van andere producten, diensten, activiteiten van Roompot – Charles Cycling Team middels rechtstreekse e-mailcommunicatie of middels e-nieuwsbrieven.
 • Opgeslagen gegevens kunnen worden gecombineerd met andere persoonsgegevens waarover de Organisator beschikt. Die gegevens worden niet overgemaakt aan derden.
 • De mogelijkheid bestaat dat deelnemers aan de Toertocht door de Organisator gevraagd wordt naar bijkomende persoonsgegevens. Die informatie zal enkel gebruikt worden voor specifieke doeleinden die eigen zijn aan de dienstverlening rond de Toertocht.
 • Deelnemers kunnen zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Deelnemers beschikken over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van hun persoonsgegevens en kunnen gratis de schriftelijke mededeling bekomen van hun persoonsgegevens.
 • Indien nodig of gewenst kunnen deelnemers vragen hun persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of niet verder te gebruiken. Deelnemers melden zich daarvoor tot Orange Cycling, Westbaan 286, 2841 MC Moordrecht, Nederland – info@roompot-charles.com – 0031 (0)182 231 238.
 • De Organisator verzamelt noch gebruikt informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij de Organisator op voorhand de toestemming hiervoor heeft gevraagd aan en verkregen van de deelnemers aan de Toertocht.
 • De Organisator verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik gemaakt wordt van de persoonsgegevens van deelnemers door derden.
 • De Organisator behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief